پرسش و پاسخ

 • با عنایت به ماده ۲۶ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین رفاه و آتیه کارکنان آیا صندوق به عنوان یک موسسه در اداره کل ثبت شرکتها، ثبت شده است؟

موسسه مدیریت همیاری آتیه امید عهده‌دار مدیریت منابع و تعهدات صندوق های رفاهی کارکنان بانک مسکن می باشد. در سال ۹۱ تاسیس و نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.

این صندوق ها عبارتند از:

 • صندوق پس‌انداز رفاه
 • صندوق تامین آتیه
 • صندوق غرامت فوت و حادثه
 • صندوق تامین خسارت تسهیلات کارمندی
 • آیا صندوق قادر است با ارزیابی اکچوئریال منابع مالی تعهدات بلند مدت را برآورده کند؟

با توجه به ارزیابی آکچوئری سالیانه صندوق‌های تامین آتیه، غرامت فوت‌وحادثه و تأمین خسارت تسهیلات کارمندی، منابع مالی و تعهدات سال‌های آتی برآورد گردیده و در تعادل می باشد.

 • آیا وضعیت صندوق به لحاظ مازاد و کسری منابع ارزیابی می گردد؟

بله، وضعیت منابع و تعهدات صندوق ها به صورت مستمر مورد بررسی و پایش قرار می گیرد.

  • برای پایداری صندوق ها در بلند مدت نیاز به استفاده از تخصص مناسب در سرمایه گذاری منابع می باشد که عامل بسیار حیاتی به حساب می آید به این منظور در راستای تحقق این هدف تیم کارشناسی سرمایه گذاری آن مجموعه از چه ترکیب و تخصصی برخوردار می باشد؟

  تیم سرمایه گذاری شامل مدیر، کارشناس ارشد و کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری بوده که همگی دارای تخصص وتجربه مفید در زمینه مالی و سرمایه‌گذاری می باشند.

 • آیا سرفصل تفصیلی جداگانه‌ای برای هر یک از کارکنان موجود است تا میزان منابع و مصارف هر کارمند از ابتدا تا خروج تعهدات آتی صندوق مشخص باشد؟

از نظر نحوه نگهداری حساب، صندوق ها به دو دسته کلی صندوق های مبنی بر حساب انفرادی و صندوق های مبنی بر حساب تجمیعی تقسیم می شوند. با توجه به ماهیت، تعهدات و کارکرد صندوق پس انداز رفاه در این صندوق، حساب ها باید به صورت تفکیکی و برای هر عضو نگهداری شود که با تلاش مستمر، این مهم در سال 1398 تحقق یافت.

نحوه صدور و ابطال در صندوق پس انداز رفاه به شرح ذیل است:

 • تخصیص واحدهای‌ سرمایه‌گذار به هر عضو بر اساس واریزی ماهانه به تفکیک سهم عضو و بانک
 • تعیین ارزش روز هر واحدسرمایه‌گذاری بر مبنای خالص ارزش روز دارایی‌ها
 • تسویه حساب با اعضا در زمان بازنشستگی و… بر مبنای ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری آنان – شامل سهم عضو و سهم بانک

سایر صندوق ها با توجه به ماهیت و کارکرد آن ها باید به صورت حساب تجمیعی نگهداری شود که به این صورت هم انجام شده است.