پروتکل ارتباطی

پروتکل ارتباطی

اهم موارد پروتکل ارتباطی فی مابین موسسه مدیریت همیاری آتیه امید و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن که به امضا طرفین رسیده، عبارتند از :

– موسسه مدیریت همیاری آتیه امید متولی اصلی صندوق های رفاهی کارکنان بانک مسکن می باشد. تمامی حقوق، منافع و دارایی های موسسه متعلق به اعضای آن می باشد.

– موسسه مدیریت همیاری آتیه امید، سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن می باشد. موسسه یک نهاد کاملاً ستادی بوده و به صورت مستقیم هیچ گونه فعالیت سرمایه گذاری و اجرایی ندارد.

سرمایه گذاری و به کارگیری منابع موسسه صرفاً از طریق شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن صورت می پذیرد‌.